Szanowni Państwo,

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( RODO ) przekazujemy Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę PCELECTRONICS Paweł Tomczak.

 

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
PCELECTRONICS Paweł Tomczak z siedzibą przy ulicy Sandomierskiej 8A, w  39-300 Mielec, NIP: 8171768858, oraz oraz inspektorem ochrony danych jest Paweł Tomczak jej właściciel.

Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem telefonu +48 791 144 279, poczty elektronicznej [email protected] oraz listownie na adres firmy.

 

 1. POSTAĆ DANYCH

Przechowujemy dane postaci imienia, nazwiska i/lub nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu, oraz niezbędne dane serwisowanego sprzętu.

 1. CEL PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu :

 • umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy PCELECTRONICS Paweł Tomczak, a Państwa osobą lub firmą,
 • świadczenia przez PCELECTRONICS Paweł Tomczak usług serwisowych, konsultingowych, szkoleniowych, wdrożeniowych,
 • przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego realizowanego przez PCELECTRONICS Paweł Tomczak,
 • ewentualnego zawarcia umowy: handlowej, wdrożeniowej, obsługi serwisowej,
 • odpowiedzi na pytania,
 • obsługi procesu reklamacji,
 • wykonywania umów, zamówień i zobowiązań (w niezbędnym zakresie),
 • realizacja obowiązku prawnego (w szczególności sporządzania i przechowywania dokumentacji – faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),
 • potwierdzanie wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przetwarzania Państw danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – Państwa zgoda.

 

 1. OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy PCELECTRONICS Paweł Tomczak, a Państwa firmą i wypełnienia wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.

 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz Partnerzy Handlowi, którzy współpracują z nami przy wspólnych Przedsięwzięciach. Dane te również mogą być przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym, a także podmiotom świadczącym PCELECTRONICS Paweł Tomczak usługi podwykonawcze, doradcze, księgowe, prawne i informatyczne.

Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. PRAWA

Zgodnie z rozporządzeniem RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia lub ograniczenia
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Z poważaniem,

Paweł Tomczak

PCELECTRONICS